Haberler & Duyurular

Motor Yağı Değişim Noktaları Hk.

19.05.2022

Sayın Bayimiz,

Çavre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından bayilerimize iletilmek üzere tarafımıza gönderilen yazı aşağıdaki gibidir. Bilgi edinilmesini rica ederiz.

 

Bilindiği üzere, 21/12/2019 tarihli ve 30985 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği'nin Atık yağ üreticisinin yükümlülükleri başlıklı 8nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Motor yağı değişimi yapılan işletmeler, Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 13 üncü maddesindeki hükümler doğrultusunda geçici depolama alnı kurmakla, il müdürlüğüne başvurarak Ek-3'te yer alan belgeyi almakla, Bakanlığın çevrimiçi programlarına kayıt olmakla, motor yağı değişimine ilişkin bilgileri çevrimiçi program kullanarak bildirmekle ve onaylamakla yükümlüdür." hükmü gereğince motor yağı değişimi yapılan akaryakıt istasyonları, tamirhaneler, servisler, kamu kurum/kuruluşları,  belediyeler, madencilik faaliyeti gösteren işletmeler ve diğer motor yağı değişimi yapılan işletmelerin kayıt altına alınması gerek atık yağ toplama miktarlarının artırılması gerekse atık yağların gayri resmi yollarla akaryakıta karıştırılması veya enerji amaçlı kullanılmasının önüne geçilmesi noktasında önem arz etmektedir. Söz konusu tesisler tarafından ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İI Müdürlüğüne başvuru yapılarak Motor Yağı Değişim Noktası izin Belgesi alınması, tesislerde yapılan motor yağ değişimi sonucunda biriken motor yağlarının Bakanlığımız web sayfasında (https://cygm.csb.gov.tr/yetkilendirmeler-ve-lisanslar-i-534) yer alan atık yağ toplama yetkisi bulunan tesislere gönderilmesi gerekmektedir.

Diğer yandan 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 20 nci maddesinin (dd) bendinde yer alan "Ek 15 inci madde uyarınca yetki belgesi bulunmaksızın motor yağı değişimi yapan işletmelere altmış gün içinde yetki belgesi alınması için yazılı ihtarda bulunulur. Yazılı ihtara rağmen yetki belgesi bulunmaksızın motor yağı değişimi yapan işletmelere 10.000 Türk lirası (13.620 TL) idari para cezası verilir." hükmü kapsamında yetki belgesi bulunmaksızın motor yağı değişimi yapılan işletmelere idari yaptırım uygulanmaktadır.

Bu çerçevede hâlihazırda motor yağı değişimi yapılan ancak yetki belgesi bulunmayan akaryakıt istasyonlarının yetki belgesi alması konusunda bilgilendirilmesi, yetki belgesi bulunmaksızın motor yağı değişimi yapılan işletmelere Çevre Kanunu'nun 20 nci maddesi kapsamında idari yaptırım uygulanacağının bilinmesi hususunda;


Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Geri Dön

Diğer Haberler