Haberler & Duyurular

Bayilerimizin Teminat Yükümlülüğü Hk Bilgilendirme

02.02.2022

Sayın bayimiz,

Bildiğiniz üzere 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 531 sayılı Genel Tebliği ile;

5015 sayılı Kanun kapsamında akaryakıt bayilik lisansı bulunanlar ile 5307 sayılı Kanun kapsamında LPG otogaz bayilik lisansı bulunanlar, Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendi hükümlerine göre teminat uygulaması kapsamına alınmıştır. Bu çerçevede,

1.Faaliyetine yeni başlayan (ilk kez bayilik lisansı alan) mükelleflerin lisans tarihinden itibaren bir ay içerisinde,

  1. 2021 yılı için 1.000.000,00 TL,
  2. 2022 yılı için yeniden değerleme oranı (%36,20) üzerinden hesaplanan 1.362.000,00 TL tutarında;

2. Faaliyetlerine öteden bu yana devam eden mükelleflerin ise sahip oldukları lisans sayısına bakılmaksızın bir önceki hesap dönemine ilişkin olarak verilen yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi ile bildirilen yıllık brüt satışları toplamının %1’i oranında 31.05.2022 tarihine kadar,

bağlı bulundukları vergi dairesine ilk defa teminat vermesi ve sonraki yıllar için teminatın her yıl aynı yöntemle hesaplanacak olan tutardan az olması halinde, bu teminatı bir sonraki yıl hesap döneminin kapandığı ayı izleyen beşinci ayın sonuna kadar tamamlaması gerekmektedir.

Sadece LPG otogaz bayilik lisansı bulunanların, yukarıda belirtilen faaliyet durumlarına göre ilgili teminat tutarının yarısı kadar teminat vermesi gerekmektedir. Teminat yükümlülüğünün yerine getirilmesi ile ilgili işlemler, yükümlünün bağlı olduğu vergi dairesi tarafından yapılmaktadır.

İlgili mevzuat kapsamında tanımlanan teminatların (para, bankalar tarafından verilen teminat mektupları, Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler ve gayrimenkuller) biri veya birden fazlası birlikte verilebilir. Banka teminat mektupları, bankalar tarafından kesin ve süresiz olarak düzenlenmelidir. Gayrimenkullerin teminat olarak kabul edilebilmesi için, üzerinde herhangi bir takyidatın (haciz, ipotek, şerh vb.) bulunmaması ve müşterek veya iştirak halinde mülkiyete konu olmaması şarttır. Teminat olarak gösterilen gayrimenkullerin değerlemesi vergi dairelerince yapılacaktır. Değerleme nedeniyle oluşabilecek zaman kayıpları göz önünde bulundurularak, gayrimenkul teminatları ile ilgili yapılacak olan başvurunun son güne bırakılmaması önem arz etmektedir.

531 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin 5 inci maddesinin 5 inci fıkrasında; faaliyetlerine öteden bu yana devam eden mükellefler için, teminatın verileceği tarihin içinde bulunduğu yılda verilmesi gereken ve bir önceki yıla ait olan gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinde, Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 121 inci maddesindeki şartları taşımasına bağlı olarak, uyumlu mükelleflere vergi indirimi uygulamasından yararlanma hakkı bulunan mükellefler tarafından (beyannamenin ait olduğu yıl ve önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin süresinde verilmiş olması, yine bu süreler içerisinde kesinleşmiş olması koşuluyla ikmalen-resen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması, beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödenmiş olması, vadesi geçmiş borcunun bulunmaması, Vergi Usul Kanunu’nda sayılan vergi konulu kaçakçılık suçlarının işlenmemiş olması ve mevzuatta belirtilen sair şartları sağlayan mükelleflerce), bu teminatın beşte bir oranında verileceği belirtilmektedir. Bu hükümden istifade edebilmek için, bayilerimizin bağlı bulundukları vergi dairesi ile görüşerek mevzuatta belirtilen şartları taşıyıp taşımadıklarını öğrenmelerini, uygun bulunması halinde buna göre teminat yükümlülüğünü yerine getirmelerini tavsiye ederiz.

Söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde, teminat vermeyenlerin ilgili piyasa faaliyeti teminat verilinceye kadar EPDK tarafından durdurulacak ve bu süre içinde söz konusu tesis veya faaliyet için başka bir gerçek veya tüzel kişiye lisans verilmeyecektir. Ayrıca süresinde hiç teminat vermeyen, eksik veren ya da daha önce verdikleri teminatları tamamlamaları gereken süre içinde tamamlamayanlar adına ilgili vergi daireleri tarafından, bir önceki hesap dönemine ait brüt satışlar toplamının binde 3’ü tutarında özel usulsüzlük cezası kesileceğini önemle bildiririz.

Geri Dön

Diğer Haberler